Ваш браузер устарел.

Для того, чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров.

скрыть

Article

 • Title

  Control of power supply company activity as a basis of its purposeful development.

 • Authors

  Balan A. A.

 • Subject

  ECONOMICS. MANAGEMENT

 • Year 2013
  Issue 2(41)
  UDC 658.5.012.7:621.311.1
  DOI
  Pages 352-356
 • Abstract

  The common and distinctive features of controlling the company’s activities and development are identified. The changes in economic activity and development due to the specifics of the power supply company.

 • Keywords
 • Viewed: 984 Dowloaded: 1
 • Download Article
 • References

  1. Кулик, М.М. Стан реалізації та інвестиційного забезпечення енергетичної стратегії України /
  М.М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. — К., 2012. — Вип. 1(28). — С. 5 — 14.

  2. Мица, Н.В. Управління попитом на електроенергію як необхідна передумова ефективної фінан-
  сової діяльності енергопостачального підприємства / Н.В. Мица // Вісн. ХНУ. — Харків, 2010. —
  № 6, Т. 3. — С. 93 — 98.

  3. Олійник, Я. І. Механізм залучення інвестицій в електроенергетику західного регіону України /
  Я.І. Олійник // Вісн. НУ “Львів. політехніка”. — Львів, 2011. — С. 386 — 391.

  4. Балан, А.А. Економічний інструментарій контролювання діяльності та розвитку енергопосчталь-
  ного підприємства: автореф. дис.… канд. екон. наук: 08.00.04 / А.А. Балан; ОНПУ. — Одеса,
  2012. — 20 с.

  5. Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997 № 575/97-ВР, у ред. від 19.01.2012 [Елект-
  ронний ресурс]: офіц. веб-сайт ВР України. — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/.../97-вр. — Назва з
  екрану. — 16.04.13.

 • Creative Commons License by Author(s)