Ваш браузер устарел.

Для того, чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров.

скрыть

Article

 • Title

  Pleace and the role of venture capital at innovative process. а

 • Authors

  Stanislavik O. V.
  Filippov. V. Yu.

 • Subject

  ECONOMICS. MANAGEMENT

 • Year 2010
  Issue 1(33) – 2(34)
  UDC 658.5.018.2: 330.356
  DOI
  Pages 236-242
 • Abstract

  The character of venture capital functioning is described, its participation of innovative process is analyzed at the same time the domestic market of venture capital investments is considered.

 • Keywords
 • Viewed: 895 Dowloaded: 0
 • Download Article
 • References

  1.    Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): закон Украї-ни від 15.03.2001 р. № 2299-ІІІ // Відом. Верхов. Ради. — 2001. — № 21.
  2.    Антонюк, Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: моногр. / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.
  3.    Поручник, А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: мо-ногр. / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк. — К.: КНЕУ, 2000. — 172 с.
  4.    Нарышкин, С. Инновационная составляющая инвестиционных процессов / С. Нарышкин // Вопр. экономики. — 2007. — № 5. — С. 52 — 64.
  5.    Фрезер, А. Інтерв’ю із Головою Державного Агентства України з інвестицій та інновацій Віктором Івченко / А. Фрезер // Business Ukraine (Ділова Україна, англомовний щотижневий журнал). — 2007. — Т. 1, № 1. — С. 26 — 27.
  6.    Глэдстоун, Д. Инвестирование венчурного капитала: Подроб. пособие по инвестированию в час-тные компании для получения максимальной прибыли / Д. Глэдстоун, Л. Глэдстоун. — М.: Ба-ланс Бизнес Букс, 2006. — 416 с.
  7.    Кузьмін, О.Є. Сутність та розвиток венчурного підприємництва / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. — 2005. — № 527: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — С. 92—98.
  8.    Романішин, О.В. Перспективи венчурних фондів в Україні як джерела фінансування інновацій-ної діяльності підприємств / О.В. Романішин // Наука молода. — 2004. — № 2. — Тернопіль, 2004. — С.158 — 163.
  9.    Огляд ринку венчурного інвестування США і Європи: Підсумки 2006-го року [Електронний ре-сурс] / Укр. асоц. інвестиц. бізнесу — // http://www.uaib.com.ua/institutes/vench_business/world_ vench.html. — дата: 20.02.10
  10.    Йохна, М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. / М.А. Йохна, В.В. Стадник. — К.: Академія, 2005. — 400 с.

 • Creative Commons License by Author(s)